Իրադրությունը Ղրիմում. մարտի 6. թարմացվող լրահոս

«Մայդանից» հետո, երբ Ուկրաինայում փաստացի փոխվեց իշխանությունը, վերջին օրերին լարվածությունը տեղափոխվել է Ղրիմ, որտեղ տեղի ռուսալեզու բնակչությունը չի ընդունում Կիևում վերջերս հաստատված նոր իշխանությանը։

Արդյունքում Ղրիմում իրավիճակը վերահսկում են Ռուսաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները, իսկ Ուկրաինան փորձում է իր բանակը մարտական պատրաստության բերել։ Ստեղծված իրավիճակին ավելի լավ հետևելու համար առաջարկում ենք թարմացվող լրահոսը, որտեղ գրի են առնվում ամենաթարմ ու հրատապ տեղեկություններն «առաջին գծից»։

18։30- Մարտի 6-ին ԱՄՆ պաշտպանության նախարարությունը պարզաբանել է, թե ինչու է իր ականակիր նավերից մեկն Սև ծովում։ Պենտագոնը հայտարարել է, որ Տրակստոն ականակիրը մասնակցելու է վաղուց նախատեսված ռազմածովային զորավարժության, որն անցկացվելու է Բուլղարիայի և Ռումինիայի ռազմածովային ուժերի հետ համատեղ։ Բացի այց, Ռեմեջ հրթիռային ականակիր նավի ու Մաունթ Ուիթնի նավի Սև ծովում հայտնվելու մասին հայտարարվել էր դեռևս փետրվարի 3-ից, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այդ լուրը հերքել էր։
Նշենք, որ ամերիկյան նավերի Սև ծով մտնելը կապում էին Ղրիմում լարված իրադրության հետ։

15։00-ՌԴ Պետական դուման (խորհրդարանը) պատրաստակամություն է հայտնել քննարկելու Ղրիմի՝ ՌԴ-ին միանալու որոշումը։ Ինչպես ռուսական «ԻՏԱՐ ՏԱՍՍ» լրատվական գործակալությանը հաղորդել է պատգամավոր Սերգեյ Միրոնովը, քննարկումը չի հետաձգվի, այն հնարավոր է կայանա հաջորդ շաբաթվա ընթացքում՝ հավելելով, որ Ղրիմի իշխանություններն այդ քայլով ցանկանում են «վերականգնել պատմական արդարությունը»։

14:30-Մարտի 6-ին Ղրիմի ինքնահռչակ խորհրդարանը որոշում է ընդունել և դիմել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին՝ առաջարկելով սկսել գործընթաց, որը ենթադրում է Ղրիմի ընդգրկումը Ռուսաստանի Դաշնության կազմում՝ որպես այդ դաշնության վարչական միավոր։ Այնուհանդերձ, թե ինչ կարգավիճակով է Ղրիմը ցանկանում ՌԴ-ի մաս կազմել, դեռևս անհայտ է, դա պարզելու համար անհրաժեշտ է անցկացնել հանրաքվե, որն էլ կկայանա մարտի 16-ին։

13:00-Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությունը հաստատել է, որ ՌԴ Սևծովյան նավատորմի հրամանատար, փոխծովակալ Ալեքսանդր Վիտկոյի նկատմամբ քրեական գործ են հարուցել։ Նա մեղադրվում է, որ դրդել է Ուկրաինայի զինված ուժերի զինծառայողներին Ղրիմում այնպիսի քայլեր կատարել, որոնք հակասում են Ուկրաինայի «միասնակությանը, տարածքային ամբողջականությանը, պաշտպանական գերատեսչության գործունեությանը»։ Դատախազությունը նաև կասկածում է, որ Վիտկոյի հրամանով Ուկրաինայի ԶՈւ որոշ զինծառայողներ հարձակումներ են գործել ռազմական նշանակության օբյեկտների վրա։ ՌԴ ՊՆ-ն դեռևս չի մեկնաբանել այս հայտարարությունը։

11:22 ” Ուկրաինայում կարծես թե փորձում են պատրաստել Տ-64 տանկերը։ Ուկրաինական հեռուստաալիքներից մեկի պատրաստած տեսանյութում երևում է, թե ինչպես են 1-ին առանձին տանկային բրիգադումզինծառայողներն աշխատում տանկերի վրա։

«Մայդանից» հետո, երբՈւկրաինայումփաստացիփոխվեցիշխանությունը, վերջինօրերինլարվածությունըտեղափոխվելէՂրիմ, որտեղտեղիռուսալեզուբնակչությունըչիընդունումԿիևումվերջերսհաստատվածնորիշխանությանը։

ԱրդյունքումՂրիմումիրավիճակըվերահսկումենՌուսաստանիզինվածուժերիստորաբաժանումները, իսկՈւկրաինանփորձումէիրբանակըմարտականպատրաստությանբերել։Ստեղծվածիրավիճակինավելիլավհետևելուհամարառաջարկումենքթարմացվողլրահոսը, որտեղգրիենառնվումամենաթարմուհրատապտեղեկություններն «առաջինգծից»։

18։30-Մարտի 6-ինԱՄՆպաշտպանությաննախարարությունըպարզաբանելէ, թեինչուէիրականակիրնավերիցմեկնՍևծովում։Պենտագոնըհայտարարելէ, որՏրակստոնականակիրըմասնակցելուէվաղուցնախատեսվածռազմածովայինզորավարժության, որնանցկացվելուէԲուլղարիայիևՌումինիայիռազմածովայինուժերիհետհամատեղ։Բացիայց, ՌեմեջհրթիռայինականակիրնավիուՄաունթՈւիթնինավիՍևծովումհայտնվելումասինհայտարարվելէրդեռևսփետրվարի 3-ից, Ռուսաստանիպաշտպանությաննախարարություննայդլուրըհերքելէր։
Նշենք, որամերիկյաննավերիՍևծովմտնելըկապումէինՂրիմումլարվածիրադրությանհետ։

15։00-ՌԴՊետականդուման (խորհրդարանը) պատրաստակամությունէհայտնելքննարկելուՂրիմի՝ՌԴ-ինմիանալուորոշումը։Ինչպեսռուսական «ԻՏԱՐՏԱՍՍ» լրատվականգործակալությանըհաղորդելէպատգամավորՍերգեյՄիրոնովը, քննարկումըչիհետաձգվի, այնհնարավորէկայանահաջորդշաբաթվաընթացքում՝հավելելով, որՂրիմիիշխանություններնայդքայլովցանկանումեն «վերականգնելպատմականարդարությունը»։

14:30-Մարտի 6-ինՂրիմիինքնահռչակխորհրդարանըորոշումէընդունելևդիմելէՌուսաստանինախագահՎլադիմիրՊուտինին՝առաջարկելովսկսելգործընթաց, որըենթադրումէՂրիմիընդգրկումըՌուսաստանիԴաշնությանկազմում՝որպեսայդդաշնությանվարչականմիավոր։Այնուհանդերձ, թեինչկարգավիճակովէՂրիմըցանկանումՌԴ-իմասկազմել, դեռևսանհայտէ, դապարզելուհամարանհրաժեշտէանցկացնելհանրաքվե, որնէլկկայանամարտի 16-ին։

13:00-Ուկրաինայիգլխավորդատախազությունըհաստատելէ, որՌԴՍևծովյաննավատորմիհրամանատար, փոխծովակալԱլեքսանդրՎիտկոյինկատմամբքրեականգործենհարուցել։Նամեղադրվումէ, որդրդելէՈւկրաինայիզինվածուժերիզինծառայողներինՂրիմումայնպիսիքայլերկատարել, որոնքհակասումենՈւկրաինայի «միասնակությանը, տարածքայինամբողջականությանը, պաշտպանականգերատեսչությանգործունեությանը»։ Դատախազությունընաևկասկածումէ, որՎիտկոյիհրամանովՈւկրաինայիԶՈւորոշզինծառայողներհարձակումներենգործելռազմականնշանակությանօբյեկտներիվրա։ՌԴՊՆ-նդեռևսչիմեկնաբանելայսհայտարարությունը։

11:22 ”ՈւկրաինայումկարծեսթեփորձումենպատրաստելՏ-64 տանկերը։Ուկրաինականհեռուստաալիքներիցմեկիպատրաստածտեսանյութումերևումէ, թեինչպեսեն 1-ինառանձինտանկայինբրիգադումզինծառայողներնաշխատումտանկերիվրա։

http://www.youtube.com/watch?v=DGAXZEOcugs

11:20 ” ԱՄՆ-ն պատրաստվում է ընդլայնել ռազմական համագործակցությունը Մերձբալթյան երկրների, ինչպես նաև Լեհաստանի հետ։ Ընդլայնումն առաջին հերթին վերաբերում է Լեհաստանում ԱՄՆ ռազմաօդային ուժերի ներկայության մեծացմանը։

11:10 ” Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսսենը մարտի 5-ին հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ն պատրաստվում է վերանայել ՌԴ-ի հետ իր ունեցած հարաբերությունները բոլոր ոլորտներում՝ կապված Ուկրաինայի հարցում Ռուսաստանի դիրքորոշման և Ուկրաինայի տարածքում ՌԴ ԶՈւ զինծառայողների առկայության հետ։

11:20 ” ԱՄՆ-ն պատրաստվում է ընդլայնել ռազմական համագործակցությունը Մերձբալթյան երկրների, ինչպես նաև Լեհաստանի հետ։ Ընդլայնումն առաջին հերթին վերաբերում է Լեհաստանում ԱՄՆ ռազմաօդային ուժերի ներկայության մեծացմանը։

11:10 ” Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսսենը մարտի 5-ին հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ն պատրաստվում է վերանայել ՌԴ-ի հետ իր ունեցած հարաբերությունները բոլոր ոլորտներում՝ կապված Ուկրաինայի հարցում Ռուսաստանի դիրքորոշման և Ուկրաինայի տարածքում ՌԴ ԶՈւ զինծառայողների առկայության հետ։

Մեկնաբանել

Ձեր էլ. փոստի հասցեն չի հրատարակվելու: Պարտադիր դաշտերը նշված են *